Välkommen till tolkcentralen

Vi tillhandahåller teckenspråkstolkning till personer med döv och dövblindhet samt skrivtolkning och tecken som stöd till personer med grav hörselnedsättning eller vuxendövhet.

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri och innebär tolkning i olika situationer i vardagslivet:

  • hälso- och sjukvård
  • fackliga möten
  • informationsmöten i arbetslivet
  • föräldramöten
  • föreninglivs- och fritidsverksamheter

Tolkcentralen anlitar privata tolkbolag enligt gällande tolkavtal som trädde i kraft 1 november 2015.

Tolkarna som anlitas har tystnadsplikt.

Avboka din tolkbeställning

Vänligen meddela alltid Tolkcentralen om du inte behöver tolk senast två dagar före tolktillfället eller så snart som möjligt. Om avbokningen når Tolkcentralen mindre än 24 timmar måste Tolkcentralen ersätta tolkbolaget för det inställda tolkuppdraget.