Tolk till skola eller annat utbildningsorgan

Tolkcentralens huvuduppgift är att ta emot och förmedla tolkbeställningar inom området vardagstolkning för personer med dövhet, dövblindhet och grav hörselskada, enligt Hälso- och sjukvårdslagen 8 kap 7§.

Tolkcentralen tillhandahåller tolkning till

  • föräldramöten
  • skolavslutningar eller andra gemensamma aktiviteter för föräldrar och barn

Tolkcentralen tillhandahåller inte tolk till

  • undervisning vid grundskola, gymnasieutbildning, folkhögskola, högskola, universitet och andra utbildningssamordnare med statligt anslag
  • elevärenden, till exempel utvecklingssamtal. Skolan bokar och bekostar tolk direkt hos tolkbolag.

Utdrag från Skollagen (1985:1100):
"Alla skall kunna delta och det innebär att elever som har ett behov av tolk bör få sådan. (1 kap och 5 kap)

Kommunen/skolan skall stå för tolkkostnaden om det är skolan eller rektorn som behöver samtala med en förälder".